ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ทุติยอาฆาตสูตร ว่าด้วยเหตุกำจัดความอาฆาต ๙ ประการ


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๒๓๔] ภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องกำจัดความอาฆาต ๙ ประการนี้
๙ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตได้ด้วยคิดว่า
คนโน้นได้ประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่เรา เพราะเหตุนั้น
ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติประโยชน์แต่ที่ไหนเล่า ๑
คนโน้นย่อมประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่เรา เพราะเหตุนั้น
ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติประโยชน์แต่ที่ไหนเล่า ๑
คนโน้นจักประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่เรา เพราะเหตุนั้น
ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติประโยชน์แต่ที่ไหนเล่า ๑


บุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตได้ด้วยคิดว่า
คนโน้นได้ประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราแล้ว
เพราะเหตุนั้น ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติประโยชน์แก่
บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราแต่ที่ไหนเล่า ๑
คนโน้นย่อมประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราแล้ว
เพราะเหตุนั้น ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติประโยชน์แก่
บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราแต่ที่ไหนเล่า ๑
คนโน้นจักประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา
เพราะเหตุนั้น ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติประโยชน์แก่
บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราแต่ที่ไหนเล่า ๑


บุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตได้ด้วยคิดว่า
คนโน้นได้ประพฤติประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้ว
เพราะเหตุนั้น ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่
บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราแต่ที่ไหนเล่า ๑
คนโน้นย่อมประพฤติประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเรา
เพราะเหตุนั้น ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่
บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราแต่ที่ไหนเล่า ๑
คนโน้นจักประพฤติประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเรา
เพราะเหตุนั้น ในบุคคลนี้เราจะพึงได้การประพฤติสิ่งมิใช่ประโยชน์แก่
บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราแต่ที่ไหนเล่า ๑


ภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องกำจัดความอาฆาต ๙ ประการนี้แล.


ทุติยอาฆาตสูตร จบ(ทุติยอาฆาตสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๗)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP