heading01


dungtrin avatar ฉบับที่ ๑๙๓ ส่งเสด็จขึ้นฟ้า 

14650239 1193971563993333 3375975318750409341 n

เทวดาองค์นี้
ท่านเลิกร้องไห้แล้ว
ท่านจึงไม่ชอบฟังเสียงร้องไห้
ท่านชอบฟังเสียงลูกหลานข้างล่าง
สวดมนต์ด้วยมหากุศลจิตมากกว่า

ถ้าเมื่อใดอาลัยเทวดา
ก็ส่งเสียงร้องไห้เสียให้พอ
จิตจะได้คลายโศกคลายเศร้า
สมกับที่จะไม่มีพระองค์ท่านอยู่กับเราอีกต่อไป

แต่เมื่อใดคิดถึงเทวดา
ให้เปล่งเสียงสวดมนต์เพราะๆ
จิตจึงค่อยสัมผัสความสว่างเหนือโลกของท่านได้
ราวกับท่านปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบด้าน

อย่าทวงถามคำมั่นอันใดจากใครเลย
ให้ถามตัวเองเถิดว่า
เราอยากให้คนที่เรารักที่สุด
นอนเข้าภวังค์นานเดือนนานปี
หรืออยากให้ท่านมีความสุข
แสนสบายไร้ทุกข์
สมกับคุณงามความดีที่องค์ท่านสร้างมา

เทวดาท่านประเสริฐเทียมพระ
จึงไม่แปลก หากจะสวดอิติปิโส
สรรเสริญพระรัตนตรัยถวาย

กระแสจิตข้าพระองค์
ขอเป็นหนึ่งในสายธาร
อันผสานรวมกับปวงจิตปวงใจไทยทั้งชาติ
กว้างยาวลึกเป็นมหาสมุทรแห่งความจงรักภักดี
ถวายแด่องค์พระผู้ทรงมีพรหมวิหารเกินมนุษย์
ณ แดนนิรทุกข์
ขอพระองค์ทรงพระสำราญ 
ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ดังตฤณ
ตุลาคม ๕๙


 

— แนะนำหนังสือ
ชื่อหนังสือ:
ใจใหม่ (BOOKSMILE และ 7Eleven เท่านั้น)

เนื้อหา: http://on.fb.me/1l4k55V


 

http://www.twitter.com/Dungtrin

http://www.facebook.com/Dungtrin

heading02

 • คอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร" ในฉบับนี้
  เป็นเรื่องราวในคราวที่พระพุทธองค์ประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร
  ทรงแสดงธรรมจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พระภิกษุ
  ในตอน "วิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท"(-/\-)


 • ความพากเพียรในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นกิเลสทั้งปวง
  ย่อมทำให้พบความสุขสงบทางใจอย่างแท้จริง 
  ดังความตามพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
  เรื่อง "ธรรมะเป็นสิ่งที่ให้คุณเสมอไป" จากคอลัมน์ "สารส่องใจ" (-/\-)

 • ใครที่เป็นคนกลัวผีมากๆ มาตั้งแต่ยังเด็ก
  และยามได้ฟังเรื่องผีครั้งใดก็ทำให้กลัวไปได้อีกนาน
  ลองมาดูวิธีช่วยให้สบายใจคลายผวาได้
  ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา" ตอน "ถ้ากลัวผีมากๆ ควรทำอย่างไร"


heading03
Twitter Updates

follow us on Twitter