heading01


dungtrin avatar ฉบับที่ ๒๕๔ มุมมองที่ถูกต้องก่อนลงนั่งสมาธิ


254 talkหากมีจุดหมายเพียงแค่ว่า
จะนั่งสมาธิเอาความสงบ
แล้วไม่ได้สงบ
หรือจะนั่งสมาธิเอาบุญ
แล้วได้แต่ความฟุ้งซ่าน
อย่างนั้นทั้งชาติจะได้แต่
ความพยายามฝึกสมาธิ
แบบไม่มีทิศทาง
ถ้าจะได้บุญบ้าง
ก็เป็นบุญประมาณว่า
สืบนิสัยให้อยากนั่งสมาธิมั่วๆกันต่อไป
บางชาติอาจนั่งสมาธิเอาบุญ
บางชาติอาจนั่งสมาธิเอาความหลงตัว
บางชาติอาจนั่งสมาธิเอาฤทธิ์เอาเดช
แต่ส่วนใหญ่หลายชาติจะไม่ได้อะไร
มากไปกว่าความอยากนั่งสมาธิงูๆปลาๆ


ขอให้มีสักชาติหนึ่ง
ซึ่งน่าจะเป็นชาตินี้ ชีวิตนี้
ที่พบพุทธศาสนา
แล้วอยากนั่งสมาธิเอาความพ้นอุปาทาน
พ้นทุกข์ พ้นวังวนวัฏฏะกัน
ซึ่งเพื่อจะเป็นได้เช่นนั้น
ก็ต้องตั้งต้นทำสมาธิ
กันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เพื่อให้เกิดสมาธิ
แบบที่พระองค์ประสงค์จะให้เกิดนั้น
ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นตัวนำ


หากพูดเป็นศัพท์แสงไว้จำหน่อย
สัมมาทิฏฐิเป็นประธาน เป็นประมุข
ขององค์มรรคทั้งปวง
(จากมหาจัตตารีสกสูตร
ซึ่งหมายความว่า
หากปราศจากสัมมาทิฏฐิแล้ว
สัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย)


มุมมองที่ถูกต้องก่อนลงนั่งสมาธิคืออย่างไร?
คือ การที่เราคิดไว้ก่อนว่า
เราจะหลับตาลงเพื่อเห็นความไม่เที่ยง
ทั้งความไม่เที่ยงของลมหายใจ
ทั้งความไม่เที่ยงของสุขทุกข์
ทั้งความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่าน
เพื่อที่ว่า เมื่อเห็นความไม่เที่ยงเหล่านั้นแล้ว
จิตจะได้ฉลาดขึ้นว่า
สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เห็น
สิ่งใดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเดิม
สิ่งใดไม่ใช่ตัวเดิม สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน


เมื่อตั้งมุมมองไว้
ตรงกับความเป็นสัมมาทิฏฐิแบบพุทธแล้ว
ทุกครั้งที่นั่งสมาธิ
จะเป็นทุกครั้งที่ได้บุญใหญ่ขั้นสูงสุด
เพราะเราจะเห็นทันทีที่กำหนดใจมองว่า
เริ่มต้นขึ้นมา บางทีหายใจสั้น อึดอัด เป็นทุกข์
แต่เมื่อลากลมเข้ายาว ระบายลมออกยาว
ก็เกิดความสบาย เป็นสุข


เมื่อเป็นทุกข์ ก็ฟุ้งซ่านซัดส่าย
เมื่อเป็นสุข ก็สงบอ่อนๆ
แต่ละลมหายใจบอกความจริงกับเราเช่นนี้เสมอ
แล้วทำไมเราจะต้องยึดเอาเฉพาะที่มันดีๆ
ที่เป็นความสุข ที่เป็นความสงบไว้ว่าเป็นเราด้วย?


เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ว่า
สมาธิทำให้เห็นความไม่มีตัวเรา
เท่ากับนี่เป็นชาติที่ได้บุญ
เกินกว่าทุกชาติที่ผ่านมาแล้ว!


ดังตฤณ
กุมภาพันธ์ ๖๒
 

http://www.twitter.com/Dungtrin

http://www.facebook.com/Dungtrin

heading02

  • จัดงานอุปสมบทอย่างไรเจ้าภาพจึงจะได้กุศลสูงสุด
    และการบวชนั้นจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ

    ติดตามได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
    ในคอลัมน์"จุดหมายปลายธรรม" ตอน "จัดงานอุปสมบทให้ได้บุญ"


heading03
Twitter Updates

follow us on Twitter