ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

นวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา



[๕๑๖] ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระองค์ตรัสว่า ภพ ภพ ดังนี้ ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงไร พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า อานนท์
ก็กรรมที่อำนวยผลให้ในกามธาตุ จักไม่มีแล้ว
กามภพพึงปรากฏบ้างหรือหนอ.


พระอานนท์. ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. อานนท์ เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นา
วิญญาณชื่อว่าเป็นพืช ตัณหาชื่อว่าเป็นน้ำ
วิญญาณตั้งมั่นแล้ว เพราะธาตุอย่างเลวของพวกสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ด้วยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก
อานนท์ ก็กรรมที่อำนวยผลให้ในรูปธาตุ จักไม่มีแล้ว
รูปภพพึงปรากฏบ้างหรือหนอ.


พระอานนท์. ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. อานนท์ เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นา
วิญญาณชื่อว่าเป็นพืช ตัณหาชื่อว่าเป็นน้ำ วิญญาณตั้งมั่นแล้ว
เพราะธาตุอย่างกลางของพวกสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ด้วยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก
อานนท์ ก็กรรมที่อำนวยผลให้ในอรูปธาตุ จักไม่มีแล้ว
อรูปภพพึงปรากฏบ้างหรือหนอ.


พระอานนท์. ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. อานนท์ เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นา
วิญญาณชื่อว่าเป็นพืช ตัณหาชื่อว่าเป็นน้ำ วิญญาณตั้งมั่นแล้ว
เพราะธาตุอย่างประณีตของพวกสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ด้วยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก
อานนท์ ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุดังกล่าวมา ฉะนี้แล.


นวสูตร จบ



(นวสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาท
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)



แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP