สารส่องใจ Enlightenment

อุบายวิธีปฏิบัติ (ตอนที่ ๒)พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๗
อุบายวิธีปฏิบัติ (ตอนที่ ๑)ผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธ
พุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหน
ทั้งขณะที่ปรากฏขึ้น ทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะ
ความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมคำนั้นๆ
สติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตน
เราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำ เป็นธรรมขั้นสูง
ข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรค ยาที่นำมาแก้โรคขนานใดที่ถูกกับโรคของเรา
ขนานนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเรา
เราต้องนำยาขนานนั้นมารักษาเป็นประจำ
จนกว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไป
เราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนานนั้นๆ
เพราะยาขนานใดไม่ถือว่าเป็นขนานที่ต่ำหรือสูง
คุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาท ก็ย่อมมีนัยเช่นเดียวกันกับยา
ไม่ว่าพุทโธ ไม่ว่าธัมโม ไม่ว่าสังโฆ ตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายใน
ทั้งสภาวะอื่นๆ เมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อถอดถอนตนเองแล้ว
สภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมด จะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจ
โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูง
สภาพนั้นเป็นสภาพภายนอก สภาพนี้เป็นสภาพภายใน
แต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญ
หรือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับๆ เช่นเดียวกัน
ดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่า
บทธรรมบทนั้นๆ หรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไป
ที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ โดยอุบายหรือวิธีต่างๆ
ตามแต่ความแยบคายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตนเอง
นี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญ
ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
สามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญ โดยไม่ไปรอหยุดข้างหน้าข้างหลังที่ไหน
ขอแต่เราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้อง
ผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับ ตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยเราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเรา
ก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อน
ความบริสุทธิ์ของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลย
และไม่มีใครแนะนำพร่ำสอนพระองค์ท่านไว้ว่า
นิพพานอยู่ที่นั่นหรือนิพพานมีลักษณะเช่นนี้
ความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นเช่นนั้นๆ
ไม่มีใครจะสามารถชี้ช่องบอกทางพระองค์ท่านได้เลย
แต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีอยู่ในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้ว
ก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะๆ จนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาท่านกล่าวไว้ในปัจจยาการ คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ก็ดี
ธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
แท้จริง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นั้น เป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกๆ ท่าน
ความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนั้น
ต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนาม
บรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคล
จะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกัน
ฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้น จึงกระเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุ
ไม่นิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล อินทร์ พรหม เทวบุตรเทวดาที่ไหน
เพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกัน
และธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้น
ก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนา เดินจงกรม เพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะ
แยกส่วนแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้
ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชา คือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานั้นเอง
อะ ปฏิเสธ วิชฺ แปลว่าแจ้ง ญา แปลว่ารู้ นี่ตามปริยัติ เอา ญา เป็น ชา
วิชฺชา แปลว่าความรู้แจ้ง อวิชฺชา รู้แต่ไม่แจ้ง
จะว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้รู้แบบ วิชฺชา ล้วนๆ
วิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรม
เริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจไปเป็นลำดับ
ที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปลกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัย ไม่เหมือนกัน
บางนิสัยค่อยสงบลงไปๆ แล้วลงถึงที่แห่งความสงบ
พักอยู่โดยความรู้ของตนเอง ไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมาเคลือบแฝง
คืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้น นี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบ
บางรายก็รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกเหวตกบ่อ
แต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกัน
นี่ท่านก็เรียกว่าจิตรวมแต่เราอย่าได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้
ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญ
พยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานำมาพิจารณา
หรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิด
จิตของเราที่ได้รับความสงบเยือกเย็นภายในตนเองในขณะที่ภาวนานั้น
ทุกๆ รายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดภายในตัวด้วยกัน
จะเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใส เกิดความพออกพอใจ
และเกิดความแปลกประหลาดภายในใจ
นอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความพากความเพียรความขยัน
มั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำ
เพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมาอีกยิ่งๆ ขึ้นไป นี่กล่าวถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญา เมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้ว
เราก็ควรนำอารมณ์แห่งธรรมเข้าไป ให้จิตมีหน้าที่ทำ
ไม่เช่นนั้นเรื่องของโลกก็จะแฝงเข้ามา จิตจะกลายเป็นโลกไป
จึงต้องอาศัยปัญญา คือความพินิจพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอก
และสภาพความเป็นอยู่ภายใน
สภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างใน
ความเป็นไปของเขา ตลอดถึงความแตกความสลาย
ย้อนเข้ามาข้างใน พิจารณาออกไปข้างนอก
เทียบเคียงดูให้เห็นทุกชิ้นทุกส่วนว่ามีส่วนไหนบ้าง
ที่จะพอทำความร่มเย็นให้แก่จิตใจที่เข้าไปอาศัยในสิ่งนั้นๆ
เมื่อสรุปความลงแล้ว ไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแก่ใจอย่างสมบูรณ์
เหมือนกับจิตที่ได้ถอดถอนตนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เลยท่านที่มีความสุขความสมบูรณ์
เนื่องจากท่านได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมา
จากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอันใดเหลือ
ตามที่อธิบายผ่านมาเมื่อสองคืนแล้วนี้ นั้นแลจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงได้
สันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัว จะเอามาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติ
จะถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริง
สันติอันนี้เกิดจากการถอดถอนสิ่งเคลือบแฝงทั้งหลายภายในตนออก ไม่ให้มีอันใดเหลือ
นี่ท่านเรียกว่าสันติ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านเรียกว่าผู้ถึง สอุปาทิเสสนิพพาน
ธาตุขันธ์จะเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ จะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมดาของเขา
แต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้น
เมื่อสลายจากสภาพอันนี้แล้ว
สภาพนี้ก็หมดสมมุติไปในความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นเราเป็นเขา
ส่วนจิตที่พ้นจากความสมมุติไปแล้ว ก็ไม่มีสมมุติอันใดที่จะตั้งชื่อตั้งนามอีก
เพราะไม่ไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมุติขึ้นมา
เรื่องการเกิดการตาย ความทุกข์ความลำบาก ซึ่งเป็นตัวสมมุติ
จึงไม่ได้เกี่ยวกันกับจิตประเภทที่นอกจากสมมุติดวงนั้น
นั่นท่านเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานคืนวันนี้อธิบายธรรมะเพียงย่อๆ
ขอให้ท่านนักใจบุญทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณา และทบทวนตนเองให้เป็นไป
ไม่ได้มากก็วันละเล็กละน้อย เพิ่มขึ้นทุกวันๆ ก็จะมีจำนวนมาก
และจะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่สั่งสมตลอดเวลานั้น
จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา https://bit.ly/3x8XRqv


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP