Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 โกกาลิกสูตร ว่าด้วยพระโกกาลิกภิกษุกล่าวอาฆาตพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ
2 กายสูตร ว่าด้วยธรรมที่ละด้วยกายวาจาไม่ได้ แต่ละได้ด้วยปัญญา
3 ติกิจฉสูตร ว่าด้วยยาถ่ายของพระอริยะ
4 อภัพพสูตร ว่าด้วยธรรม ๓ ประการมีอยู่ในโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบังเกิดในโลก
5 ปฐมนาถสูตร ว่าด้วยธรรมอันกระทำที่พึ่ง ๑๐ ประการ
6 ขีลสูตร ว่าด้วยตะปูตรึงใจ ๕ เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ
7 เสนาสนสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เสพเสนาสะประกอบด้วยองค์ ๕ พึงสิ้นอาสวะในเวลาไม่นาน
8 อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาทเป็นยอดของกุลธรรมทั้งหมด
9 กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผลเป็นอานิสงส์
10 เมตตาสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการ
11 ฉัฏฐปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทาคือสัมปทา ๘
12 นาคสูตร ว่าด้วยการหลีกออกจากหมู่ของพญาช้างและภิกษุ
13 พราหมณสูตร ว่าด้วยตรัสการถึงที่สุดโลกแก่พราหมณ์
14 ปฐมเถรสูตร ว่าด้วยธรรมทำให้มั่นคง
15 โกฏฐิตสูตร ว่าด้วยปัญหาของพระโกฏฐิตะ
16 สอุปาทิเสสสูตร ว่าด้วยสอุปาทิเสสบุคคล ๙ จำพวก
17 ทุติยอาฆาตสูตร ว่าด้วยเหตุกำจัดความอาฆาต ๙ ประการ
18 วุตถสูตร ว่าด้วยผู้เจริญในวินัยของพระอริยเจ้า
19 เสวนาสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ
20 พลสูตร ว่าด้วยกำลัง ๔ กับภัย ๕

Page 1 of 13