Title Filter 

Display # 
# Article Title
41 โกธนาสูตร ว่าด้วยผู้มักโกรธย่อมได้ธรรม ๗ ประการ
42 ภริยาสูตร ว่าด้วยภริยา ๗ จำพวก
43 โมคคัลานสูตร ว่าด้วยพระโมคคัลานะ
44 สีหสูตร ว่าด้วยสีหเสนาบดี
45 ทุติยสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญาที่เจริญแล้วมีผลมาก
46 เมถุนสูตร ว่าด้วยเมถุนสังโยค
47 ปฐมอัคคิสูตร ว่าด้วยไฟ
48 ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่ง
49 สัพพลหุสสูตร ว่าด้วยวิบากอย่างเบาที่สุดแห่งการล่วงกรรมบถ
50 ทีฆชาณุสูตร ว่าด้วยทีฆชาณุทูลถามประโยชน์สุขปัจจุบันและภายหน้า
51 อานันทสูตร ว่าด้วยวิธีแก้จิตกระสัน
52 ปฐมอัสสัทธมูลกสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกัน
53 อินทริยภาวนาสูตร ว่าด้วยการเจริญอินทรีย์
54 พราหมณสูตร ว่าด้วยปฏิปทาเพื่อละฉันทะ
55 มหานามสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของอุบาสก
56 เอกธรรมสูตร ว่าด้วยอานาปานสติ
57 ภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญ
58 พาลบัณฑิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต (ตอนที่ ๒)
59 พาลบัณฑิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต (ตอนที่ ๑)
60 ปฐมมิตตามัจจสูตร ว่าด้วยองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ

Page 3 of 13