Title Filter 

Display # 
# Article Title
141 ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ ๓ ของม้าต้น และของภิกษุ
142 โลณกสูตร ว่าด้วยการให้ผลของกรรม
143 ปฐมนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
144 ทุติยอนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะสนทนากับพระสารีบุตร
145 พหุการสูตร ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก ๓ จำพวก
146 ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าและของภิกษุ
147 ชิคุจฉิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ
148 คูถภาณีสูตร ว่าด้วยผู้พูด ๓ จำพวก
149 เทวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรรังเกียจ
150 ปฐมปาปณิกสูตร ว่าด้วยองค์คุณของพ่อค้าและของภิกษุ
151 อันธสูตร ว่าด้วยคนตาบอด-ตาเดียว-สองตา
152 สังขารสูตร ว่าด้วยกรรมและผลแห่งกรรม
153 เทวทูตสูตร ว่าด้วยเทวทูต ๓ จำพวกกลุ่มไตรปิฎกสิกขา
154 อวกุชชิตสูตร ว่าด้วยผู้มีปัญญา ๓ จำพวก
155 คิลานสูตร ว่าด้วยคนไข้และผู้เปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวก
156 อปัณณกสูตร ว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิด
157 เสลาสูตร ว่าด้วยมารรบกวนเสลาภิกษุณี
158 ปเจตนสูตร ว่าด้วยความคดของไม้และของคน
159 จักกวัตติสูตร ว่าด้วยราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและของพระพุทธองค์
160 สัมพหุลสูตร ว่าด้วยมารกวนภิกษุ

Page 8 of 13