Title Filter 

Display # 
# Article Title
101 ภัณฑนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมาง
102 นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม
103 มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ของโจรและของภิกษุอลัชชี
104 ปฐมชนสูตร ว่าด้วยที่พึ่งในภายหน้า
105 ปริพาชกสูตร ว่าด้วยธรรมคุณ
106 ชัปปสูตร ว่าด้วยผู้รับที่ทำให้ทานมีผลมาก
107 ติกัณณสูตร ว่าด้วยวิชชา ๓ ของพราหมณ์และของพุทธ
108 อยสูตร ว่าด้วยวิบัติ ๓ และสัมปทา ๓
109 อาเนญชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เจริญอรูปฌาน ๓ จำพวก
110 ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ
111 ฐานสูตร ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา
112 ทุติยนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
113 อติตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้อิ่ม ๓ อย่าง
114 ภยสูตร ว่าด้วยอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง
115 ติตถิยสูตร ว่าด้วยความแตกต่างแห่งอกุศลมูล ๓
116 อธิปไตยสูตร ว่าด้วยอธิปไตย ๓
117 สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก
118 สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติและความเมา ๓ ประการ
119 สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลพรต
120 ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓

Page 6 of 12