Title Filter 

Display # 
# Article Title
101 วิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท
102 ผัคคุนสูตร ว่าด้วยพระผัคคุนะทูลถามเรื่องอาหาร
103 อเจลกัสสปสูตร ว่าด้วยความทุกข์เกิดแต่ปัจจัย
104 อาตัปปสูตร ว่าด้วยความเพียร ๓
105 อาชีวกสูตร ว่าด้วยความดี ๓ อย่าง
106 จิตตวรรคที่ ๓ หมวดว่าด้วยการฝึกจิต
107 อุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถ ๓ อย่าง
108 อัปปมาทวรรคที่ ๒ หมวดว่าด้วยความไม่ประมาทและความประมาท
109 โยธสูตร ว่าด้วยนักรบที่คู่ควรแก่พระราชา
110 เกสกัมพลสูตร ว่าด้วยโมฆบุรุษเป็นไซดักมนุษย์
111 สมาทปกสูตร ว่าด้วยฐานะ ๓ อย่าง
112 คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ หมวดว่าด้วยคู่แห่งความดีและความชั่ว
113 อัสสาทสูตร ว่าด้วยเหตุให้หลุดพ้นจากโลก
114 ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท ๓ จำพวก
115 นวสูตร ว่าด้วยบุคคลที่เปรียบได้กับผ้าเปลือกไม้ ๓ ชนิด
116 ปฐมกูฏสูตร ว่าด้วยกรรมที่เกิดจากการรักษาและไม่รักษาจิต
117 ตติยอนาคตสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต ๕ ประการ
118 ภัณฑนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมาง
119 นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม
120 มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ของโจรและของภิกษุอลัชชี

Page 6 of 13