Title Filter 

Display # 
# Article Title
101 อัปปมาทวรรคที่ ๒ หมวดว่าด้วยความไม่ประมาทและความประมาท
102 โยธสูตร ว่าด้วยนักรบที่คู่ควรแก่พระราชา
103 เกสกัมพลสูตร ว่าด้วยโมฆบุรุษเป็นไซดักมนุษย์
104 สมาทปกสูตร ว่าด้วยฐานะ ๓ อย่าง
105 คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ หมวดว่าด้วยคู่แห่งความดีและความชั่ว
106 อัสสาทสูตร ว่าด้วยเหตุให้หลุดพ้นจากโลก
107 ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท ๓ จำพวก
108 นวสูตร ว่าด้วยบุคคลที่เปรียบได้กับผ้าเปลือกไม้ ๓ ชนิด
109 ปฐมกูฏสูตร ว่าด้วยกรรมที่เกิดจากการรักษาและไม่รักษาจิต
110 ตติยอนาคตสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต ๕ ประการ
111 ภัณฑนสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมาง
112 นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม
113 มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ของโจรและของภิกษุอลัชชี
114 ปฐมชนสูตร ว่าด้วยที่พึ่งในภายหน้า
115 ปริพาชกสูตร ว่าด้วยธรรมคุณ
116 ชัปปสูตร ว่าด้วยผู้รับที่ทำให้ทานมีผลมาก
117 ติกัณณสูตร ว่าด้วยวิชชา ๓ ของพราหมณ์และของพุทธ
118 อยสูตร ว่าด้วยวิบัติ ๓ และสัมปทา ๓
119 อาเนญชสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เจริญอรูปฌาน ๓ จำพวก
120 ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ

Page 6 of 12