ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ปุณณิยสูตร ว่าด้วยพระปุณณิยะทูลถามเหตุแจ่มแจ้งแห่งธรรมเทศนา


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๑๘๘] ครั้งนั้นแล ท่านพระปุณณิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ
ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ที่บางครั้งพระธรรมเทศนาของพระตถาคตแจ่มแจ้ง บางครั้งไม่แจ่มแจ้ง.


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ปุณณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา
แต่ไม่เข้าไปหาเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น
แต่เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหา
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ภิกษุผู้มีศรัทธาและเข้าไปหา แต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เพียงใด
ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น
แต่เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา และเข้าไปนั่งใกล้
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา และเข้าไปนั่งใกล้
แต่ไม่สอบถามเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น
แต่เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ และสอบถาม
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ และสอบถาม
แต่ไม่เงี่ยโสตลงสดับธรรมเพียงใด
ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น
แต่เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม
และเงี่ยโสตลงสดับธรรมเพียงใด
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม
และเงี่ยโสตลงสดับธรรม แต่สดับธรรมแล้วไม่ทรงจำไว้เพียงใด
ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น
แต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม
เงี่ยโสตลงสดับธรรม และสดับแล้วทรงจำไว้
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม
เงี่ยโสตลงสดับธรรม และสดับแล้วทรงจำไว้

แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้เพียงใด
ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น
แต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม
เงี่ยโสตลงสดับธรรม สดับแล้วทรงจำไว้
และพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม
เงี่ยโสตลงสดับธรรม สดับแล้วทรงจำไว้
และพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้
แต่ไม่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพียงใด
ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น
แต่เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ สอบถาม
เงี่ยโสตลงสดับธรรม สดับแล้วทรงจำไว้
พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้
และรู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งโดยส่วนเดียว
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ เหล่านี้แล

 

ปุณณิยสูตร จบ(ปุณณิยสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๗)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP