ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

เมตตสูตร ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา
[๙๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้กรุงสาวัตถี
ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่า พระเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้วโดยเอื้อเฟื้อ เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว
กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นที่ตั้ง หมั่นเจริญเนือง ๆ
สั่งสมไว้โดยรอบ ปรารภด้วยดี พึงหวังได้อานิสงส์ ๘ ประการ
๘ ประการเป็นไฉน คือ หลับก็เป็นสุข ๑ ตื่นก็เป็นสุข ๑
ไม่ฝันเห็นสิ่งลามก ๑ เป็นที่รักของอมนุษย์ ๑ เป็นที่รักของมนุษย์ ๑
เทวดาย่อมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศัสตราไม่กล้ำกลายผู้นั้น ๑
เมื่อแทงตลอดคุณธรรมที่สูงขึ้นไปยังไม่ได้ ย่อมไปบังเกิดในพรหมโลก ๑
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้วโดยเอื้อเฟื้อ
เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นที่ตั้ง
หมั่นเจริญเนือง ๆ สั่งสมไว้โดยรอบ ปรารภด้วยดี
พึงหวังได้อานิสงส์ ๘ ประการนี้.


ก็ผู้ใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได้
สังโยชน์ของผู้นั้น ผู้เห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส ย่อมเบาบาง
หากว่าเขาไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสัตว์แม้สักตัวเดียว
เจริญเมตตาจิตอยู่ เพราะเจริญเมตตาจิตนั้น กุศลย่อมเกิด
เขามีใจอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งปวง เป็นผู้ประเสริฐ กระทำบุญมาก
พระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมเช่นกับฤๅษี
ชำนะแผ่นดินอันประกอบด้วยหมู่สัตว์
เจริญรอยตามบูชายัญเหล่าใด
คือ สัสสเมธ (มีพระปรีชาในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร)
ปุริสเมธ (มีพระปรีชาในการบำรุงส่งเสริมกองทัพ)
สัมมาปาสะ (มีพระปรีชาผูกมัดจิตใจประชาชน)
วาชเปยยะ (มีพระวาจาเป็นที่ดึงดูดจิตใจประชาชน)
นิรัคคฬะ (มีพระปรีชาในการปกครองแผ่นดินให้เป็นสุข)
มหายัญเหล่านั้นทั้งหมด ยังไม่เทียบเท่า
ส่วนที่ ๑๖ แห่งเมตตาจิตที่บุคคลเจริญดีแล้ว
ดุจกลุ่มดวงดาวทั้งหมดไม่เทียบเท่าแสงจันทร์ฉะนั้น
ผู้ใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว์ ไม่ฆ่า (สัตว์) เอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใคร ๆ.


เมตตสูตร จบ(เมตตสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๗)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP