สารส่องใจ Enlightenment

การฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ตีติ


ณ บัดนี้จะได้อธิบายในการฟัง


ผู้ฟังแล้วไม่ได้สนใจอะไร อันนี้แปลว่าไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นในการฟังของตน
ผู้ฟังแล้วได้ใคร่ครวญ ตรึกตรอง พิจารณาในประการใดๆ
อันนี้แปลว่าได้ปัญญาความคิดอ่าน ได้ตั้งใจแก้ไขตนของตนในการที่ตนได้เป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้ ความดีเกิดขึ้นอย่างไร ความชั่วเกิดขึ้นอย่างไร
ให้เราทุกคนจงแก้ไขตนของตนทุกคน ในชีวิตบัดเดี๋ยวนี้
เราเป็นมนุษย์แล้วได้พบปะพระพุทธศาสนา
ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ชี้บอกหนทางแก่บุคคลที่จะไปสู่นรก ที่จะไปสู่สวรรค์

ให้คิดอ่านในตัวของเราทุกคน
เพราะว่าความดีเป็นผลเป็นประโยชน์ ความดีเป็นของตนตลอดไป
บุคคลผู้ที่สะสมบุญกุศล เก็บเล็กสะสมน้อย
ย่อมได้ผลได้ประโยชน์ความดีของตน เป็นความสุขของตน


ผู้ฟังแล้วไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณาอันใดอะไรสักอย่าง ฟังแล้วก็แล้วกันไป
นี้เรียกว่าสูญเสีย เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ประโยชน์อันใดฟังแล้วนี้ให้ปัญญาเกิดขึ้น บุญเกิดขึ้นจากการเป็นมนุษย์นี้
บาปเกิดขึ้นจากการเป็นมนุษย์ บุญ บาป เกิดจากใจของเราเดี๋ยวนี้
จึงให้ใคร่ครวญ ตรึกตรอง พิจารณา คิดอ่านในชีวิตของตน
ดีเกิดขึ้นอย่างใด ชั่วเกิดขึ้นอย่างใด
เราเป็นมนุษย์ปุถุชนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ ในความคิดความอ่านก็มีแต่มัวเมา
มีแต่อยาก มีแต่โง่เขลาหลงใหล ไม่รู้ภาวะดีชั่วอันใดให้คิดอ่านให้ดี เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี้
ได้พบปะพระพุทธศาสนา ได้สดับรับฟังคำสอนขององค์พุทธะแล้ว
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
ผู้ฟังด้วยดีย่อมมีความฉลาด
สามารถรักษาตัวเจ้าของให้ได้รับความสุข รับความสุขเป็นมนุษย์และเทวดา
เราเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดา จากเทวดามาเป็นมนุษย์ จากมนุษย์เปลี่ยนไปเป็นเทวดา
ให้เป็นผู้ตั้งใจแก้ไขคิดอ่านตนของตนตลอดต่อไปผู้เกิดมาแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไร บุญบาปอะไร ข้าไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจ
มีแต่เรื่องการกิน การเล่น การไป การมา การสนุกสนาน
เอ็ดตะโร เฮโล เล่นตลก เมาไปตามเรื่องตามราว
ไม่คิดไม่อ่านว่าตนเกิดมาเป็นมนุษย์
ได้พบปะพระพุทธศาสนาในชีวิตของตนบัดนี้ ตนได้พบแล้วพระศาสนาคำว่า “ศาสนา” แปลว่าเป็นคำสอนแก่ชีวิตมนุษย์
ชี้ให้รู้ดี ชี้ให้รู้ชั่ว ให้รู้ประการใดๆ ทั้งหมด
ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในตนของเจ้าของ
จึงจักเป็นประโยชน์แก่ตน เพราะอาศัยการฟังนี้
ที่อาตมาได้อธิบายใน สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ฟังแล้วแก้ไขตัวเจ้าของ
ให้ตนเป็นผู้ได้รับความสุขในมนุษย์และเทวดาตลอดต่อไปเอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จาก พระธรรมเทศนา ของ หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
จัดพิมพ์โดยคณะศิษย์วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP