สารส่องใจ Enlightenment

พระธรรมรักษา (ตอนที่ ๑)พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เทศน์อบรมพระและฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗
วันนี้จะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องปฏิสันถาร
ทั้งท่านผู้เป็นนักบวชและท่านสาธุชน
ที่ได้อุตส่าห์สละเวล่ำเวลาและทรัพย์สมบัติศฤงคารมาสู่สถานที่นี่ตามสมควรแก่เวลาการฟังธรรมเพื่อให้เกิดผล ในขณะที่ฟังธรรมนั้น โปรดได้ทำความรู้สึกไว้เฉพาะหน้า
คือไม่ให้จิตส่งไปสู่สถานที่ต่างๆ แม้ที่สุดผู้กำลังเทศน์ ให้มีความรู้อยู่จำเพาะภายในใจ
ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงมากน้อยหนักเบา
จะเข้าไปสัมผัสความรับรู้ที่เราตั้งไว้แล้วด้วยดีนั้น
และในขณะเดียวกัน จะเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเรา
ให้ได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังเทศน์
บางครั้งอาจรวมสนิทได้ในขณะนั้นก็มี
คำว่าจิตรวมสนิทนั้น คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใดๆ
มีความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจดวงเดียวเท่านั้น
แม้ที่สุดเสียงแห่งธรรมเทศนาก็ไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างนี้ท่านเรียกว่ารวมอย่างสนิทในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
แปลว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม จะเห็นผลเป็นชั้นๆ ประจักษ์ใจของตน
ผู้ปฏิบัติในทาน คือเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เรียกว่าทาน
เมื่อทานเข้าจนเกิดความเคยชินแก่จิตใจแล้ว จะรู้สึกมีความเยือกเย็นภายในใจ
ถ้าไม่ได้ให้ทาน ได้ขาดไปเสียในเวลาที่เคยทำ ใจจะรู้สึกว้าเหว่ ไม่เป็นที่สบาย
เคยรักษาศีล ถึงวันเข้ามาแม้จะมีกิจการยุ่งยากขนาดไหน ใจก็มีความมุ่งหวังต่อศีลตนเสมอ
เมื่อรักษาจนมีความเคยชินต่อศีลแล้ว
ถ้าได้ขาดเสียในวันใดวันหนึ่ง รู้สึกเสียใจที่วันนี้ได้ทำตัวให้ขาดประโยชน์ไป
การอบรมจิตใจที่เรียกว่าภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
ทั้งสามประเภทนี้เมื่อได้ทำให้เกิดความเคยชินภายในใจแล้ว
จะปรากฏเป็นความร่มเย็นภายในใจเสมอคำว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้น
ไม่ได้หมายเรื่องอนาคตโดยถ่ายเดียว แต่หมายเอาเรื่องปัจจุบันของตัวด้วย
คือผู้ปฏิบัติดีต่อบ้านเมือง ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนโดยการกระทำผิดของตน
ตัวเองก็มีความเยือกเย็น และไม่มีความเดือดร้อนสงสัยภายในใจว่า
จะถูกโทษทัณฑ์อันใดให้ได้รับความลำบาก
เพราะการกระทำของตนสะอาด จิตใจก็เยือกเย็น อยู่ที่ไหนก็สบาย
ยิ่งได้ปฏิบัติคุณธรรมเข้าภายในใจ
จะเป็นการให้ทาน การรักษาศีล หรือการเจริญภาวนา
ก็ยิ่งมีความรู้สึกเยือกเย็นภายในใจเป็นลำดับๆเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจ จะปรากฏผลที่เด่นชัด
แม้อำนาจแห่งทาน อำนาจแห่งศีล ที่ตนเคยให้ทานและรักษาศีลมา
ก็จะรวมเข้าสู่จุดเดียวคือความสงบแห่งใจ
เพราะฉะนั้นใจผู้อบรมด้วยดี จึงเป็นรวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย
เราจะทำมาแต่อดีตกี่ภพกี่ชาติกี่กัปกี่กัลป์
เมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบเข้าแล้วเท่านั้น
อำนาจแห่งคุณธรรมทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่จุดเดียวทั้งสิ้น
แม้จะจำมื้อวันปีเดือนที่ตนทำมา หรือจำชาติภพที่ตนทำมาไม่ได้ก็ตาม
แต่ผลที่ปรากฏนั้นจะปฏิเสธไปจากจิตใจที่ตนกำลังรู้อยู่ไม่ได้
นี่ท่านก็เรียกว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายในใจ


เมื่อปัจจุบันขณะนี้และวันนี้มีความเยือกเย็นอยู่ ด้วยอำนาจแห่งทานแล้ว
กาลข้างหน้าก็คือเรื่องของใจดวงนี้ จะไปก่อภพก่อชาติในที่ไหนๆ กำเนิดใดๆ
ก็ต้องอยู่กับนายช่างผู้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือน
นายช่างคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาด ชำนิชำนาญในการปลูกบ้านปลูกเรือนแล้ว
บ้านเรือนที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากนายช่างนั้นๆ
ย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามและแน่นหนามั่นคงเสมอ
เรื่องของจิตที่เป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาจนมีความชำนิชำนาญ
ได้แก่การปฏิบัติคุณงามความดีแก่ตนเอง
แม้จะไปเกิดในสถานที่ใดๆ ก็ตาม
จิตที่เคยเป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาด้วยดีแล้วนั้น
จะต้องปรากฏเป็นรูปร่าง หรือปรากฏผลขึ้นมาภายในตัวเอง
อันเป็นที่พึงพอใจทุกๆ ภพทุก ๆ ชาติไปนี่ก็เรียกว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ คือรักษาเป็นลำดับไป
นับตั้งแต่ขั้นเริ่มปฏิบัติ พระธรรมก็เริ่มจะรักษาผู้ปฏิบัติ
คือให้ผลไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสมควรจะแสดงผลให้เห็นชัดภายในใจ
และจนกระทั่งเห็นผลประจักษ์ใจจริงๆ เช่น ผู้อบรมภาวนาเป็นต้น
ถ้ายังไม่ปรากฏเป็นความสงบ แต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นภาคพื้นเพื่อจะทำใจให้สงบอยู่แล้ว
เมื่อได้ทำไปนาน ๆ มีความสืบต่อกันเป็นลำดับ
ย่อมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาให้ผู้บำเพ็ญได้รู้ในวันใดวันหนึ่งจนได้
และเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบแล้ว
นั้นแลเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุให้จิตใจมีความดูดดื่มในการกระทำที่จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
ถ้าหากว่าเราทำจิตใจไม่ปรากฏเป็นผลตอบแทนขึ้นมาประจักษ์แล้ว
กิจการงานนั้น ๆ ก็ไม่สามารถจะทำได้จีรังถาวร
อาจจะล้มละลายไปในวันใดวันหนึ่งก็ได้
เช่นเขาทำนาไม่ปรากฏผลคือข้าวเป็นเครื่องตอบแทน
เราจะทำกิจการงานหรือหน้าที่ใดๆ ก็ตาม ผลเป็นเครื่องตอบแทนย่อมมีเสมอ
ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการอบรมจิตแม้จะมีความฟุ้งซ่านวุ่นวาย และเป็นสิ่งที่รักษายากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ก็ตาม
แต่ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตนเองได้ในลักษณะเดียวกัน
การทำเบื้องต้นก็ย่อมมีการลำบาก
แต่เมื่อได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นแล้ว นั้นแลจะเป็นเครื่องดูดดื่มภายในใจ
ให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญความสงบให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้น จนกลายเป็นความเคยชิน
ความที่ตนท้อแท้อ่อนแอหรือขี้เกียจ ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีอยู่ประจำสันดานของปุถุชนเรา
ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับ
ส่วนความเพียรเพื่อพยายามทำจิตใจให้มีระดับสูง
หรือละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านั้น ก็ย่อมมีกำลังมาก
เมื่อความเพียรของเรามีกำลังมากเข้าเท่าไร
ผลที่จะปรากฏให้ได้รับภายในใจก็คือความสงบ มีความละเอียดมากเข้าเท่าเทียมกัน


วิธีจะทำใจให้มีความสงบ ส่วนมากก็คือการกำหนดลมหายใจ
หายใจเข้า หายใจออก ให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมอ
อย่าให้ขาดวรรคขาดตอน
ความรู้สึกทั้งหมดให้รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียว คือที่ลมหายใจปรากฏ
หรือเราจะกำหนด พุทโธ เป็นต้น
ก็โปรดได้ทำความรู้สึกให้แนบสนิทอยู่กับพุทโธ คือคำบริกรรมนั้น
เมื่อจิตได้ถูกสติเป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอ
จิตก็จะทำความรู้สึกกับบทบริกรรมมี พุทโธ เป็นต้น ได้สนิทเป็นลำดับไป
นั่นแลจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นจนได้การกำหนดลมหายใจ บางครั้งถ้าจิตสงบเต็มที่ หรือความรู้สึกภายในใจขณะนั้น
ปรากฏว่าลมหายใจได้หายไปจริงๆ ไม่มีอะไรเหลือเลย
แต่ในขณะเดียวกันก็ทราบได้ว่า
ลมหายใจนี้ได้ซ่านไปทั่วสรรพางค์ร่างกาย ออกทุกแห่งทุกหน อย่างนี้ก็มี
แต่จะเป็นความจริงอย่างไรนั้น ผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่า
ลมได้หมดไปจริงๆ เหรอจากลมหายใจนี้
แต่จะพอทราบได้ในเวลาลมหยาบ และค่อยละเอียดลงไปก็ทราบ
ละเอียดลงไปเป็นลำดับๆ ก็ทราบ
ทีนี้เวลาลมหมดไปจริงๆ ตอนนั้นก็มีการทราบได้ในลักษณะเดียวกัน
แต่ความรู้ที่ปรากฏในขณะนั้น ไม่ได้มีการแส่ส่ายไปสู่อารมณ์ใดๆ
มีหนึ่งคือความรู้เท่านั้น แต่ก่อนมีสองกับลม ทีนี้ลมได้ปรากฏว่าหายไป
ถ้าว่าไม่หายก็กลายเป็นอะไรไป ละเอียดออกไปตามสรรพางค์ร่างกาย
นี่การกำหนดลมเป็นอย่างนี้(โปรดติดตามเนื้อหาต่อในฉบับหน้า)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา https://bit.ly/2Ffime6


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP