ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ทุติยสาริปุตตสูตร ว่าด้วยองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๑๔๒๗] ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า
“สารีบุตร ที่เรียกว่า โสตาปัตติยังคะ โสตาปัตติยังคะ ดังนี้
โสตาปัตติยังคะเป็นไฉน.”


[๑๔๒๘] ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
โสตาปัตติยังคะ คือ สัปปุริสสังเสวะ (การคบสัตบุรุษ) ๑
สัทธรรมสวนะ (ฟังคำสั่งสอนของท่าน) ๑
โยนิโสมนสิการ (กระทำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ) ๑
ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) ๑.


[๑๔๒๙] ภ. ถูกละ ถูกละ สารีบุตร โสตาปัตติยังคะ คือ
สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธัมมัสสวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ๑.


[๑๔๓๐] สารีบุตร ก็ที่เรียกว่า ธรรมเพียงดังกระแส ธรรมเพียงดังกระแส ดังนี้
ก็ธรรมเพียงดังกระแสเป็นไฉน


สา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ชื่อว่า ธรรมเพียงดังกระแส.


[๑๔๓๑] ภ. ถูกละ ถูกละ สารีบุตร อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ชื่อว่า ธรรมเพียงดังกระแส.


[๑๔๓๒] สารีบุตร ที่เรียกว่า โสดาบัน โสดาบัน ดังนี้
โสดาบันเป็นไฉน.


สา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้
ผู้นี้เรียกว่า พระโสดาบัน ท่านผู้นี้นั้น มีนามอย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้.


[๑๔๓๓] ภ. ถูกละ ถูกละ สารีบุตร บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้
เรียกว่า โสดาบัน ท่านผู้นี้นั้น มีนามอย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้.


ทุติยสาริปุตตสูตร จบ(ทุติยสาริปุตตสูตร พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๑)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP