Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - noktalay

1
หลายวันมานี้ไม่สบายใจกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานที่ไม่รับผิดชอบในงาน...ปล่อยให้เราทำคนเดียว
แต่ตั้งใจแล้วว่า จะไม่ตำหนิเขาแล้วล่ะ ให้เขาเรียนรู้จากการกระทำของเรา และผู้อื่นไปเรื่อยๆ ทำได้อย่างไร หรือไม่จะมานำเสนอต่อค่ะ :'(