สองวันนี้ฉันจะพยายามรักษาศีลข้อ ๔ ไม่ด่าว่าใคร ไม่พูดให้ใครต้องเสียใจ

Started by ใบมินท์, September 02, 2009, 03:51:19 pm

previous topic - next topic
Go Down
Go Up